Algemene Ledenvergadering 2022 Dorpsraad Keppel en Eldrik

do 12mei2022

ALV 2022 Dorpsraad Keppel en Eldrik

20.00 uur - 22.00 uur

Hessenhal

Monumentenweg 30, 6997 AH Hoog-Keppel

 

Algemene Leden Vergadering

Dorpsraad Keppel en Eldrik

 

Donderdag 12 mei 2022, 20:00 uur

Hessencafé in de Hessenhal in Hoog-Keppel

 

 

AGENDA

 

Inloop vanaf 19.30 uur

 

 1. Welkom, opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Verslag ALV 26 oktober 2021

Het verslag staat op

www.inkeppel.nl/wp-content/uploads/2022/01/ALV-Dorpsraad-Keppel-en-Eldrik-28-10-2021.pdf

 1. Financiën
 • jaarrekening 2021: toelichting door penningmeester
 • verslag kascommissie 2021: door Bernadette Kemperman en Ulla Dijkstra
 • decharge bestuur 2021
 • begroting 2022
 • samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 2022
 1. Samenstelling bestuur
 • afgetreden: Johannes Arets, Rudolf Kits, Ine Snelder, Eddy Barends, Catrien Bruil, Anja Hattink
 • benoemd: Marius Strijker (vz), Toon Kort (secr), Simon Bukman (pm), Esther de Kruif
 • voorgedragen voor benoeming: Ronald van Eck
 • rooster van aftreden
 1. Activiteiten
 • Lijsttrekkersdebat 3 maart jl.
 • nieuwe website en digitale verspreiding nieuwsbrieven
 • werkgroep communicatie dorpsraad: oproep kandidaten
 • Verkeer circulatieplan Keppel e.o.: toelichting en gevolgen voor onze dorpen
 • Energietransitie en Windmolens: preview informatieavond 2 juni vanaf 19.30 uur
 • Woningbouw : stand van zaken
 • Omgevingsvisie: onze reactie – vaststelling door gemeente – volgende stappen
 • Nieuw Dorpsplan 2022-2035: oproep deelname werkgroep
 • Keppelse Golfclub: goede communicatie, verzoek regulier overleg
 1. Rondvraag en sluiting

 

De Dorpsraad kan niet zonder uw actieve steun:

* controleer s.v.p. of u de jaarlijkse contributie van € 5,00 heeft voldaan op rekeningnummer NL15RABO 0106 2632 85 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik. Vermeld uw straat en huisnummer

* Voor de digitale verspreiding van de nieuwbrieven/uitnodigingen vergaderingen hebben we dringend uw email-adres nodig. Graag opgeven via: dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.

 

terug naar evenementenoverzicht